United States

United States

Frank Lloyd Wright

1867 - 1959

United States

Gustav Stickley

1858 - 1942